Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Ogłoszenie upadłości [Łukasz Szeromski]

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy-Sąd Gospodarczy- X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowieniem z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie o sygn. akt X GU 194/15 postanowił:

  1. Ogłosić upadłość Łukasza Szeromskiego zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Jasielskiej 38/42 m. 37 (kod pocztowy: 02-128), PESEL 71112300416, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika;
  2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  4. Wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa;
  5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego-komisarza pod adres:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100 A; 00-454 Warszawa; Sędzia-komisarz: SSR Arkadiusz Zagrobelny; sygn. akt X GUp 194/15.

 

Łukasz Ragus • 2015-03-06


Poprzedni wpis

Następny wpis