Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

RODO

Ogólna klauzula informacyjna

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) („RODO”), przekazuję następujące informacje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Doradca Restrukturyzacyjny Łukasz Ragus (licencja Ministra Sprawiedliwości numer 437) ul. Zalipie 1A, 04-25 Warszawa, adres strony internetowej www.efficius.pl, adres mailowy: biuro@effiicus.pl („Administrator” lub „Syndyk”). W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji praw należy kontaktować się z Administratorem poprzez kierowanie korespondencji na podany wyżej adres korespondencyjny lub adres mailowy.

Syndyk nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) ze względu na brak takiego wymogu RODO w odniesieniu do niego.

Dane będą przetwarzane w celu:

– realizacji obowiązków Syndyka, wynikających z ustawy Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO);

– w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Syndyka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– księgowych, rachunkowych i archiwalnych wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 24 września 1994 r. (art. 6 ust 1 lit. c RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, PESEL, ewentualnie firmy, adresu prowadzenia działalności, NIP i REGON, innych danych identyfikacyjnych, znajdujących się w składanych przez Panią/Pana dokumentach, aktach zakładanych i prowadzonych przez Syndyka oraz stanu cywilnego, wszelkich danych odnoszących się do stanu majątkowego upadłego w  szczególności przysługujących mu wierzytelności, obciążających go zobowiązań, przysługujących mu praw majątkowych i ustanowionych obciążeń, wiążących go umów.

Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

– przedsiębiorcom, którzy świadczą na rzecz Syndyka usługi bankowe, doradcze, prawne, biurowe, kancelaryjne, pocztowe, kurierskie;

– wierzycielom i dłużnikom upadłego;

– nabywcom składników majątku upadłego.

Pani/Pana dane mogą być powierzone przez Syndyka do przetwarzania w imieniu Syndyka również przedsiębiorcom, którzy świadczą na zlecenie Syndyka usługi teleinformatyczne, archiwizacji lub niszczenia dokumentów, w zakresie prowadzenia księgowości, finansów i rachunkowości. Syndyk zapewnia przy tym, że przetwarzanie danych osobowych przez wskazane podmioty w jego imieniu opiera się o gwarancje wdrożenia przez nie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i nie naruszało bezpieczeństwa danych.

W wypadkach przewidzianych prawem upadłościowym Pani/Pana dane Syndyk przekazuje również właściwemu sądowi, sędziemu – komisarzowi, radzie wierzycieli, Ministrowi Sprawiedliwości.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Europejski Obszar Gospodarczy to Państwa Członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Pani/Pana dane osobowe, ze względu na obowiązki, wiążące Syndyka, a wynikające z prawa upadłościowego będą przetwarzane do czasu umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego i przekazania dokumentacji obejmującej dane do właściwego archiwum. Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Syndyka będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

W związku z przetwarzaniem przez Syndyka Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania danych osobowych,

– prawo usunięcia danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień można zgłosić się do Syndyka.

Wymienione uprawnienia będą realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami RODO, przy czym trzeba zauważyć, że Syndyk będzie musiał za każdym razem uwzględnić również uprawnienia i obowiązki Syndyka, jako administratora danych, co oznacza, że wskazane wyżej uprawnienia nie są bezwzględne.

Zazwyczaj Pani/Pana dane będą pozyskane przez Syndyka z dokumentacji postępowania upadłościowego, a zatem nie od osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który ma charakter niezależny i który monitoruje stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Syndyk nie wykorzysta Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. Pani/Pana dane nie posłużą również do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Łukasz Ragus • 2024-01-05


Poprzedni wpis

Następny wpis