Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Podatek od nieruchomości upadłego

Osoby prawne, w myśl dyspozycji art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: uopol), zobowiązane są do obliczenia i uiszczenia podatku od nieruchomości bez wezwania organu, gdyż zobowiązanie podatkowe osoby prawnej w przypadku podatku od nieruchomości powstaje z chwilą zaistnienia okoliczności określonych w art. 6 ust. 1 uopol. Zobowiązane są również wpłacać obliczony w deklaracji podatek w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. A zatem zobowiązanie podatkowe podatku od nieruchomości za cały rok, w którym została ogłoszona upadłość, powstaje już w styczniu danego roku. Zgodnie art. 6 ust. 9 pkt 3  uopol,  jedynie termin płatności podatku jest odroczony do 15 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem stycznia danego roku, kiedy to płatność winna przypaść do 31 dnia tego miesiąca).

Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 pruin zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Z powyższego wynika, że podatek w pełnej kwocie za rok ogłoszenia upadłości staje się wymagalny w dniu ogłoszenia upadłości (tak: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 08 grudnia 2010, sygn. akt I SA/Lu 567/10, Legalis nr 340016).

Przyjęcie powyższego stanowiska powoduje, że niewłaściwym jest uregulowanie przedmiotowej daniny przez syndyka w ramach kosztów postępowania upadłościowego. Po złożeniu zgłoszenia wierzytelności może ona zostać umieszczona na liście wierzytelności oraz regulowana w trybie przewidzianym przez ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze dla przedmiotowych wierzytelności osobistych upadłego.

Łukasz Ragus • 2015-10-10


Poprzedni wpis

Następny wpis