Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Ogłoszenie upadłości [SOM sp. z o.o.]

Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie o sygn. akt X GU 44/15 postanowił:

  1. Ogłosić upadłość SOM sp. z o.o. z siedzibą w Nieporęcie obejmującą likwidację majątku,
  2. Uznać postępowanie upadłościowe SOM sp. z o.o. w Nieporęcie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.;
  3. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  4. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie miesiąca, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  5. Wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego,
  6. Wyznaczyć syndyka w osobie Łukasza Ragusa;

Zgłoszenia wierzytelności należy składać:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, Sędzia-komisarz SSR Arkadiusz Zagrobelny; sygn. akt X GUp 391/15, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Postępowanie jest prowadzone pod sygn. akt X GUp 391/15.

Syndyk wszczął czynności przewidziane dla początkowego stadium postępowania upadłościowego.

Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości zostało obwieszczone w dniu 10 września 2015 roku w Gazecie Wyborczej oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W toku jest wycena nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.

Łukasz Ragus • 2015-08-20


Poprzedni wpis

Następny wpis