Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Ogłoszenie upadłości [Dorota Głowala]

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy-Sąd Gospodarczy- X Wydział Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i naprawczych postanowieniem z dnia 28 września 2015 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1171/15 postanowił:

  1. Ogłosić upadłość Doroty Agaty Głowali zamieszkałej w Pruszkowie, PESEL 71081500507, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużniczki;
  2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  4. Wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa;
  5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego.

Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego-komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100 A; 00-454 Warszawa; Sędzia-komisarz: SSR Aleksandra Ziółkowska-Majkowska (sygn. akt X GUp 476/15).

Łukasz Ragus • 2015-10-07


Poprzedni wpis

Następny wpis