Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomości ul.Szlachecka w Warszawie

Syndyk
Immo-Invest sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie
ogłasza
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie, dzielnicy Białołęka w rejonie ul. Szlacheckiej. Nieruchomość o powierzchni 4 420 m² oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 248 z obrębu 4-07-03, księga wieczysta Kw WA1M/00455681/9. Nieruchomość jest zabudowana czterema budynkami mieszkalnymi w zabudowie bliźniaczej (osiem lokali). Budynki pozostają w różnym stopniu zaawansowania budowy.

Cena wywoławcza wynosi 3 292 674,40 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) zł netto. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obwiązującej w dniu sprzedaży.

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać oferty w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A z oznaczeniem sygn. akt X GUp 148/15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2016 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w przy ul. Czerniakowskiej 100 A w dniu 03 marca 2016 roku o godz. 10.00, sala nr 110.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania, odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Operat szacunkowy dostępny jest w Gmachu Sądu pok. 238. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem nr tel. +48 660 005 212; e-mail: biuro@efficius.pl
Operat szacunkowy Immo-Invest sp. z o.o. ul.Szlachecka

Łukasz Ragus • 2016-01-13


Poprzedni wpis

Następny wpis