Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż mieszkania Warszawa, ul. Marszałkowska

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jacka Żelezika (sygn. akt X GUp 92/16)

ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 25 położonej w Warszawie przy ul.Marszałkowskiej 18 (Kw WA4M/00423007/5) o pow.  80,73 m².

Cena wywoławcza 868 655,00 zł, wadium 87 000,00zł.

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać oferty w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 sierpnia 2016 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w  przy ul. Czerniakowskiej 100 A w dniu 04 sierpnia 2016 roku o godz. 13.30, sala nr 120.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. +48 660 005 212; e-mail: biuro@efficius.pl; www.efficius.pl

Warunki przetargu nr 1 nieruchomość Jacek Żelezik

Łukasz Ragus • 2016-06-21


Poprzedni wpis

Następny wpis