Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomości ul. Szlachecka Warszawa

Syndyk

Immo-Invest sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

ogłasza

pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie, dzielnicy Białołęka w rejonie ul. Szlacheckiej. Nieruchomość o powierzchni 4 420 m² oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 248 z obrębu 4-07-03, księga wieczysta Kw WA3M/00455681/9. Nieruchomość jest zabudowana czterema budynkami mieszkalnymi w zabudowie bliźniaczej (osiem lokali). Budynki pozostają w różnym stopniu zaawansowania budowy.

Cena wywoławcza wynosi 2 263 714,00 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych) netto. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obwiązującej w dniu sprzedaży.

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać oferty w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A z oznaczeniem sygn. akt X GUp 148/15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w  przy ul. Czerniakowskiej 100 A w dniu 05 września 2016 roku o godz. 10.30, sala nr 120.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania, odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Operat szacunkowy dostępny jest w Gmachu Sądu pok. 238. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem nr tel. +48 660 005 212; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki IV przetargu Immo-Invest sp. z o.o.

Łukasz Ragus • 2016-07-18


Poprzedni wpis

Następny wpis