Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Przetarg mieszkanie ul. Krucza5, Otwock

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Alfreda Kocewiaka (sygn. akt X GUp 102/17) ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 25 położonego w Otwocku przy ul. Kruczej 5 o pow. 28,91 m2 (Kw WA1O/00065255/1).

Cena wywoławcza 123 128,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych), wadium 12 300,00 zł.

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,Przetarg w postępowaniu upadłościowym Alfreda Kocewiaka. Sygn. akt X GUp 102/17. Nie otwierać.’’, w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A z oznaczeniem sygn. akt X GUp 102/17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2017 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie w  przy ul. Czerniakowskiej 100 A w dniu 8 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00, sala 119. Oferty będą otwierane oraz rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego-komisarza.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania, odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Operat szacunkowy dostępny jest w Gmachu Sądu pok. 238. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu, warunki przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. +48 660 005 212; e-mail: biuro@efficius.pl; www.efficius.pl

Warunki I przetrag Kocewiak ZATW

Łukasz Ragus • 2017-06-28


Poprzedni wpis

Następny wpis