Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w mieszkaniu ul.Noskowskiego w Warszawie

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda następujący składnik masy upadłości:

udział w wysokości ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 303 w Warszawie, przy ul. Noskowskiego 8, w budynku wielomieszkaniowym zlokalizowanym na działce identyfikator nr 146505_8.0416.5/10, obręb 1-04-16, brak założonej księgi wieczystej dla lokalu, dla nieruchomości w Warszawie przy ul. Noskowskiego 8 prowadzona jest Księga wieczysta nr WA2M/00445519/3 – numer składnika masy upadłości 2.1

Cena wywoławcza 222 000 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące) złotych, wadium 22 200 zł.

Oferty w terminie do dnia 28 maja 2024 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 29 maja 2024 r. o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki oraz operat szacunkowy znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Łukasz Ragus • 2024-05-06


Poprzedni wpis

Następny wpis