Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomości Michnówka

Syndyk
SOM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nieporęcie
ogłasza
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

gruntowej zabudowanej położonej we wsi Michnówka, gmina Narewka o powierzchni 10 000 m² oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 36/3 z obrębu 0016 Michnówka. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą Kw BI2P/00035281/6. Nieruchomość jest zabudowana domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi

Cena wywoławcza wynosi 94 700,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych) brutto.

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać oferty w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A z oznaczeniem sygn. akt X GUp 391/15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2016 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w przy ul. Czerniakowskiej 100 A w dniu 18 marca 2016 roku o godz. 9.00, sala nr 14.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania, odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. +48 660 005 212; e-mail: biuro@efficius.pl; www.efficius.pl

Operat szacunkowy SOM sp. z o.o. w upadł. likwid- Michnówka

Łukasz Ragus • 2016-02-09


Poprzedni wpis

Następny wpis