Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Jacek Żelezik

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy-Sąd Gospodarczy- X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 158/16 postanowił:

  1. Ogłosić upadłość Jacka Żelezika (PESEL 55061803875), zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 18 mieszkanie 25;
  2. Określić, iż Jacek Żelezik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

3.. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

4. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

5. Wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie SSR Elżbiety Konarskiej oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa (nr licencji 437);

6. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego.

 

Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego-komisarza pod adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul.Czerniakowska 100A;00-454 Warszawa; Sędzia-komisarz:SSR Elżbieta Konarska

 

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. X GUp 92/16.

Łukasz Ragus • 2016-03-04


Poprzedni wpis

Następny wpis