Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż mieszkania Konstancin-Jeziorna

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Radosława Jaśkiewicza (sygn. akt X GUp 338/16) ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Konstancinie Jeziornej przy ul. Sobieskiego 3 o powierzchni 37,2 m.kw. (Kw WA1I/00009209/8).
Cena wywoławcza 180 010,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy dziesięć) złotych, wadium 18 000,00 zł.
Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać oferty w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 stycznia 2017 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w przy ul. Czerniakowskiej 100 A w dniu 10 stycznia 2017 roku o godz. 14.45, sala nr 119.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu, warunki przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. +48 660 005 212; e-mail: biuro@efficius.pl

Łukasz Ragus • 2016-12-01


Poprzedni wpis

Następny wpis