Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomość Choszczowe

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Urszuli Prengowskiej (sygn. akt X GUp 381/16) ogłasza przetarg na sprzedaż udziałów w wysokości 50% w prawie własności nieruchomości rolnych położonych w Choszczowych, gmina Zabrodzie, działki 367 i 370, (Kw OS1W/00059362/0, OS1W/00058552/2) o łącznej powierzchni 4,46 ha.

Cena wywoławcza 44 600,00 zł (czterdzieści cztery tysiące sześćset) złotych, wadium 5 000,00 zł.

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać oferty w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca stycznia 2017 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w  przy ul. Czerniakowskiej 100 A w dniu 16 marca 2017 roku o godz. 13.20, sala nr 14.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu, warunki przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. +48 660 005 212; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki I przetrag U. Prengowska zatw

Łukasz Ragus • 2017-01-24


Poprzedni wpis

Następny wpis