Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż domu Szczawnicka

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Roberta Stachowicza (sygn. akt X GUp 517/16) ogłasza przetarg na sprzedaż prawo własności nieruchomości o pow. 515 m2 położonej w Warszawie przy ul. Szczawnickiej 18 (księga wieczysta nr WA6M/00101255/9), działka ewidencyjna 21 z obrębu 3-05-13, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Cena wywoławcza kwotę 881 618,00 zł (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście złotych), wadium 135 000,00 zł.

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,Przetarg w postępowaniu upadłościowym Roberta Stachowicza. Sygn. akt X GUp 517/16. Nie otwierać.’’, w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A z oznaczeniem sygn. akt X GUp 517/16 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2017 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie w  przy ul. Czerniakowskiej 100 A w dniu 28 września 2017 roku o godz. 9.45, sala 119. Oferty będą otwierane oraz rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego-komisarza.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania, odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu, warunki przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. +48 537 97 23 73; e-mail: biuro@efficius.pl; www.efficius.pl

Warunki II przetrag R. Stachowicz 66% ZATW

Łukasz Ragus • 2017-08-25


Poprzedni wpis

Następny wpis