Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziału w domu ul. Wiosenna Józefów

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Bronisławy Maślanki (sygn. akt X GUp 296/16) ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 50% w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej 26C w Józefowie, gm. Nieporęt (księga wieczysta nr WA1L/00046522/2) działka ewidencyjna 388/9 zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym wraz z prawem własności 50% udziału wynoszącego 1/17004 w działce nr ewidencyjny 452/7, (księga wieczysta nr WA1L/00033636/0) stanowiącej dojazd do działki 388/9- ul. Wiosenna.

Cena wywoławcza 151 340,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych), wadium 15 000,00 zł.

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,Przetarg w postępowaniu upadłościowym Bronisławy Maślanki. Nie otwierać.’’, w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A z oznaczeniem sygn. akt X GUp 296/16 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2017 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie w  przy ul. Czerniakowskiej 100 A w dniu 6 października 2017 roku o godz. 15.20, sala 119. Oferty będą otwierane oraz rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego-komisarza.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania, odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje, operat szacunkowy: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl.

Warunki II przetrag B. Maślanka 50% ZATW

 

Łukasz Ragus • 2017-08-30


Poprzedni wpis

Następny wpis