Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomości Euroglas PL sp. z o.o.

Syndyk

Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (sygn. akt: X GUp 117/14)

ogłasza

pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

położonych w miejscowości Grodzisk Mazowiecki przy ul. Granicznej 58, o łącznej powierzchni 18 015 m2, stanowiących działki geodezyjne nr 1/1, 2/4 i 2/5, zabudowanych budynkiem w postaci hali produkcyjnej o powierzchni 7 864 m2 oraz budynkami biurowymi o łącznej powierzchni 1 759 m2. Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowiecki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste WA1G/00059595/3, oraz WA1G/00059581/2.

Cena wywoławcza wynosi 12 490 225,00 zł brutto (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych).

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać oferty w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2018 roku. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 2 marca 2018 roku o godzinie 15.00  w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 249 000,00 zł  (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.

Opis i oszacowanie nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Ryszarda Wyszogrodzkiego, z dnia 29 maja 2017 roku wraz z Aneksem do powyższego opisu i oszacowania z dnia 21 lipca 2017 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Łukasza Ragusa – ul. Marysińska 3 lok. 3; 04-617  Warszawa w godz. 9.00 – 17.00 po wcześniejszym umówieniu pod numerem tel. 537  97 23 73 oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 117/14 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem tel. 537  97 23 73, bądź e-mail: biuro@efficius.pl.

Warunki przetargu na nieruchomości EG PL termin 27.02.2018

Łukasz Ragus • 2018-01-31


Poprzedni wpis

Następny wpis