Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomości ul. Forsycji w Warszawie

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Michała Lenkiewicza (sygn. akt X GUp 796/16) ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Forsycji 33 w Warszawie, o powierzchni 1 091 m2 (Kw WA3M/00092458/4). Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 114 m2.

Cena wywoławcza 377 026,00 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia sześć złotych). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 37 702,00 zł  (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwa złote).

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać kompletne oferty w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A z oznaczeniem sygn. akt X GUp 102/17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2018 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie w  przy ul. Czerniakowskiej 100 A w dniu 15 lutego 2018 roku o godz. 15.30, sala 119.

Oferty będą otwierane oraz rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego-komisarza.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Ryszarda Wyszogrodzkiego, z dnia 31 stycznia 2017 roku wraz z Aneksem do operatu szacunkowego z dnia 20 marca 2017 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Łukasza Ragusa – ul. Marysińska 3 lok. 3; 04-617  Warszawa w godz. 9.00 – 17.00 po wcześniejszym umówieniu oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 796/16 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu, warunki przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl; www.efficius.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Warunki II przetargu – Lenkiewicz ZATW

Łukasz Ragus • 2018-01-18


Poprzedni wpis

Następny wpis