Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomości ul. Wspólna w Sulejówku

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Marka Bakun prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZUA Marek Bakun (sygn. akt X GUp 671/17) ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wspólnej 23C w Sulejówku, o powierzchni 2 648 m2 (Kw SI1M/00077819/9).

Cena wywoławcza wynosi 425 120,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50 000,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać kompletne oferty w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A z oznaczeniem sygn. akt X GUp 671/17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2018 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania. Oferta winna spełniać pozostałe warunki wskazane w zatwierdzonych przez Sędziego-komisarza Warunkach przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie w  przy ul. Czerniakowskiej 100 A w dniu 18 października 2018 roku o godz. 10.00, sala 14.

Oferty będą otwierane oraz rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego-komisarza.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Ryszarda Wyszogrodzkiego z dnia 23 stycznia 2018 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Łukasza Ragusa – ul. Marysińska 3 lok. 3; 04-617  Warszawa w godz. 9.00 – 17.00 po wcześniejszym umówieniu oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 671/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu, warunki przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki przetargu ul. Wspólna w Sulejówku ter 16.10.18

Łukasz Ragus • 2018-09-05


Poprzedni wpis

Następny wpis