Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności z weksla

Syndyk masy upadłości Urszuli Prengowskiej ogłasza sprzedaż należności wynikającej
z weksla wystawionego w dniu 6 grudnia 2007 roku za najwyższą zaoferowaną cenę.

Brak jest oryginału weksla. Po ogłoszeniu upadłości wystosowano wezwanie do zapłaty.

Wcześniejsze czynności windykacje nie są znane.

Oferty winny być składane w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku.

Oferty winny zawierać oświadczenie oferenta o zapoznaniu z dokumentacją,
uwarunkowaniami prawnymi oraz faktycznym dotyczącymi
zbywanych należności oraz akceptacji tych okoliczności bez zastrzeżeń.

W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Łukasz Ragus • 2018-10-23


Poprzedni wpis

Następny wpis