Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności M. Bakun

Syndyk masy upadłości ZUA Marek Bakun w upadłości ogłasza sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 18 039,07 zł.

Warunki sprzedaży, wykaz należności, informacje poniżej, bądź za pośrednictwem biuro@efficius.pl

Termin składania ofert 02 lipca 2019 roku. Termin rozpoznania ofert 4 lipca 2019 roku g. 10.00.

Warunki zbycia:

  1. O sprzedaży należy w dowolnej formie zawiadomić osoby, które w ocenie syndyka mogłyby być zainteresowane nabyciem objętych treścią niniejszego wniosku składników majątku,
  2. W przypadku zainteresowania jednym składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę,
  3. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy,
  4. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zbycia aż do czasu podpisania umowy przenoszącej własność.

Wykaz przedmiotowych należności:

wykaz należności

Łukasz Ragus • 2019-06-11


Poprzedni wpis

Następny wpis