Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż pakietu należności sygn. akt WA2M/GUp-s/733/2022

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt WA2M/GUp-s/733/2022) sprzeda pakiet należności (składniki masy upadłości 5.1, 5.2, 5.3), w skład którego wchodzą należności w stosunku do dwóch podmiotów zagranicznych oraz jednej osoby fizycznej.

Cena minimalna 15 400,00 zł.

Termin składania ofert 07 grudnia 2023 roku.

Oferty w powyższym terminie należy składać w formie pisemnej w biurze syndyka (po uprzednim umówieniu) w Warszawie, ul. Zalipie 1A lub nadesłać pocztą (decyduje data wypływu do biura syndyka).

W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Poniżej znajduje się wycena przedmiotowych należności.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność bez podania przyczyn.

Dalsze informacje e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73

Łukasz Ragus • 2023-11-15


Poprzedni wpis

Następny wpis