Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż mieszkania Obory 21 lok. 8 wraz z garażem

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda następujące składniki masy upadłości (zwane dalej łącznie: Przedmiotem procedury):

– prawo własności lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku nr 21 położonego we wsi Obory, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, woj. Mazowieckie wraz z prawami związanymi (Kw WA5M/00267680/1) (numer składnika masy upadłości: 1),

– prawo własności lokalu niemieszkalnego- garażu stanowiącego odrębną nieruchomość na działce 4/70 położonego we wsi Obory, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, woj. Mazowieckie wraz z prawami związanymi (Kw WA5M/00263572/3) (numer składnika masy upadłości: 2).

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez syndyka działka nr 4/31, na której znajduje się budynek mieszkalny nr 21 oraz działka nr 4/70 oraz 4/75 nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Aktualnie osoby trzecie prowadzą czynności celem wydzielenia terenu wokół budynków i niezwłocznie po dokonaniu podziału zaproponowania wykupu. Równocześnie  osoba trzecia prowadzi rozmowy z Burmistrzem Gminy Konstancin-Jeziorna w przedmiocie przejęcia odpłatnego wydzielonych geodezyjnie działek ewidencyjnych przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne.

Cena wywoławcza Przedmiotu procedury 200 000 (dwieście tysięcy) złotych, wadium 20 000 zł.

Oferty w terminie do dnia 20 lutego 2024 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 22 lutego 2024 r. o g. 12.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Poniżej znajduje się operat oraz warunki procedury zbycia.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Operat Obory 21 lok. 8

Warunki procedury zbycia Obory 21 lok. 8

Łukasz Ragus • 2024-01-26


Poprzedni wpis

Następny wpis