Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Ogłoszenie upadłości [Xylium sp. z o.o.]

Postanowieniem z dnia 26 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy-Sąd Gospodarczy- X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie o sygn. akt X GU 169/15 postanowił:

  1. Ogłosić upadłość Xylium sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie obejmującą likwidację majątku,
  2. Uznać postępowanie upadłościowe Xylium sp. z o.o. w Raszynie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.;
  3. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  4. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie miesiąca, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  5. Wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej,
  6. Wyznaczyć syndyka w osobie Łukasza Ragusa;

Zgłoszenia wierzytelności należy składać:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, Sędzia-komisarz SSR Małgorzata Brzozowska; sygn. akt X GU 169/15.

Zgodnie ze sporządzonym i złożonym przez syndyka spisem inwentarza w skład masy upadłości weszły ruchomości oraz należności.

Od dnia objęcia masy upadłości, syndyk prowadzi czynności mające na celu likwidację należności wchodzących w skład masy upadłości. Część z należności została ściągnięta, wystąpiono również na drogę sądową.

Łukasz Ragus • 2015-03-26


Poprzedni wpis

Następny wpis