Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż mieszkania ul. Marszałkowska Warszawa

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jacka Żelezika (sygn. akt X GUp 92/16) ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 25 położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 18 (Kw WA4M/00423007/5) o pow. 80,73 m².
Cena wywoławcza 651 491,25 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy, czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia pięć groszy), wadium 87 000,00zł.
Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać oferty w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2016 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w przy ul. Czerniakowskiej 100 A w dniu 20 października 2016 roku o godz. 10.30, sala nr 14.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. +48 660 005 212; e-mail: biuro@efficius.pl.

warunki-ii-przetrag-j-zelezik-zatw

Łukasz Ragus • 2016-09-13


Poprzedni wpis

Następny wpis