Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomości Łowicz, ul. Podrzeczna 10

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jana Rucińskiego (sygn. akt X GUp 1065/18) ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Podrzecznej  10 w Łowiczu, o powierzchni 898 m2 (Kw LD1O/00000224/2).

Cena wywoławcza wynosi 137 300,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 13 700 zł  (słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych).

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać prawidłowe oferty w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A z oznaczeniem sygn. akt X GUp 1065/18 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania. Oferta winna spełniać pozostałe warunki wskazane w zatwierdzonych przez Sędziego-komisarza Warunkach przetargu.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 4 czerwca 2019 roku o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa w sali 14.

Oferty będą otwierane oraz rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego-komisarza.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu, warunki przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl.

Warunki przetargu na nieruchomość ul. Podrzeczna, Łowicz

 

Łukasz Ragus • 2019-04-11


Poprzedni wpis

Następny wpis