Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż roszczeń Anny Basa

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anny Basa ogłasza sprzedaż z wolnej ręki roszczenia w stosunku do Miłosza Marka Dąbrowskiego za cenę nie niższą niż 7 315,00 zł. Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu z Oszacowaniem wartości roszczenia z dnia 4 stycznia 2020 roku i jego akceptacji bez uwag. Termin składania ofert 5 marca 2021 roku. W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Sprzedaż może zostać odwołana w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości. Dalsze informacje e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73.

OSZACOWANIE postępowanie Anny Basy Roszczenia M. Dąbrowski

Łukasz Ragus • 2021-02-17


Poprzedni wpis

Następny wpis