Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w nieruchomości w Piastowie

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Rafała Nowakowskiego  (sygn. akt XIX GUp 992/19) sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości 54/1008 w prawie własności nieruchomości w Piastowie, o łącznej pow. 0,4040 ha, księga wieczysta Kw WA1P/00033640/5 (numer składnika masy upadłości 1), która składa się z:

– działka numer 482, obręb 02, identyfikator 142101_1.0002.482 zlokalizowana przy ul. Kopernika 10; tereny mieszkaniowe

– działka numer 26/2, obręb 05, identyfikator 142101_1.0005.26/2 zlokalizowana przy ul. Przejazdowej; grunty orne

– działka numer 285/2, obręb 04, identyfikator 142101_1.0004.285/2 zlokalizowana przy ul. Siemiradzkiego; zurbanizowane tereny niezabudowane

– działka numer 284/2, obręb 04, identyfikator 142101_1.0004.284/2 zlokalizowana przy ul. Skargi; zurbanizowane tereny niezabudowane

Cena wywoławcza 73 199,00 (siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych, wadium 7 320,00 zł

Oferty w terminie do dnia 5 lutego 2021 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 9 lutego 2021 r. o g. 10.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki oraz operat znajdują się poniżej

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

OPERAT `Kopernika 10, PIASTÓW

Warunki Procedury zbycia udziału we wł. nieruchomości Rafał Naowakowski

Łukasz Ragus • 2021-01-13


Poprzedni wpis

Następny wpis