Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż praw ze spadku

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Teresy Bałdyga zaprasza do składania ofert  na następujące prawa: udział w wysokości 100% w masie spadkowej po Eugenii Dorsz, której przysługiwał udział w wysokości 25% w masie spadkowej po Zofii Dorsz. W skład masy spadkowej po Zofii Dorsz, na podstawie dostępnej dokumentacji, wchodziło prawo własności nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Majowej 317 o pow. 825 m2, działka 20 z obrębu 206. Brak stwierdzeń nabycia spadku.

Cena minimalna 25 000,00 zł.

Termin składania ofert 31 marca 2020 roku. W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność bez podania przyczyn.

Dalsze informacje na www.efficius.pl, e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73

 

Łukasz Ragus • 2021-03-17


Poprzedni wpis

Następny wpis