Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności zagranicznych i krajowych

Syndyk w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XVIII GUp 243/20 sprzeda z wolnej ręki należności upadłego w stosunku do podmiotów zagranicznych oraz krajowych za cenę łączną nie niższą niż 6 705,64 zł (należności ujęte w spisie należności pod pozycjami 2-10).

Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu z Oszacowaniem wartości roszczenia z dnia 16 grudnia 2020 roku i jego akceptacji bez uwag. Termin składania ofert 22 kwietnia 2021 roku.

W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Sprzedaż może zostać odwołana w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości.

Poniżej znajduje się wycena należności.

Dalsze informacje e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73.

WYCENA należności Ewa Gazda

Łukasz Ragus • 2021-04-07


Poprzedni wpis

Następny wpis