Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż roszczeń upadłego

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 169/21) sprzeda za najwyższą złożoną ofertę należność wynikającą z wpłat na kwotę 180 000 zł dokonanych przez upadłą -doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brak zabezpieczenia. Upadła złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa- dochodzenie umorzone z powodu niewykrycia sprawcy.

Termin składania ofert 21 października 2021 roku. W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność bez podania przyczyn.

Opis przedmiotowych roszczeń znajduje się poniżej.

Dalsze informacje e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73

Opis należności Monika Jaśtal

Łukasz Ragus • 2021-10-06


Poprzedni wpis

Następny wpis