Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż roszczenia dotyczącego umowy pożyczki i przewłaszczenia

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anny Basa ogłasza sprzedaż z wolnej ręki roszczenia w stosunku do Miłosza Marka Dąbrowskiego za cenę nie niższą niż 3 135,00 zł.

Jest to roszczenie o zwrotne przeniesienie udziału w wysokości ½ w prawie własności  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Warszawie przy ul. Jeździeckiej 21 B m. 26 (Kw WA6M/00450544/3) roszczenie wpisane w księdze wieczystej (roszczenie zostało zgłoszone do komornika sądowego prowadzącego egzekucję z wniosku innego wierzyciela), bądź roszczenie o 50% kwoty nadwyżki pomiędzy wartością powyższego lokalu mieszkalnego i związanego z nim udziału w części wspólnej nieruchomości a kwotą pożyczki udzielonej przez Adama i Annę Basa w kwocie 10000 zł z oprocentowaniem zgodnie z par. 5 umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie zawartej 6.08.2015 roku przed Dagmarą Konopka, notariuszem w Lublinie w Kancelarii Notarialnej przy ul. Okapowej 20/3, Rep. A nr 1268/2015

Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu z Oszacowaniem wartości roszczenia z dnia 4 stycznia 2020 roku i jego akceptacji bez uwag. Termin składania ofert 09 listopada 2021 roku. W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Oszacowanie z dnia 4 stycznia 2020 roku znajduje się poniżej.

Dalsze informacje e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73

OSZACOWANIE postępowanie Anny Basy Roszczenia M. Dąbrowski

Łukasz Ragus • 2021-10-22


Poprzedni wpis

Następny wpis