Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomości ul. Forsycji 33 w Warszawie

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Michała Lenkiewicza (sygn. akt XIX GUp 135/19) sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Forsycji 33 w Warszawie, o powierzchni 1 091 m2 – księga wieczysta Kw nr WA3M/00092458/4 (numer składnika masy upadłości 1).

Cena wywoławcza 402 400,00  (czterysta dwa tysiące czterysta) złotych, wadium 40 000,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 15 lutego 2022 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 17 lutego 2022 r. o g. 11.00.

Syndyk informuje, że postanowieniem z dnia 29 grudnia 2021 roku Sędzia-komisarz w punkcie 1 określił, że upadły Michał Lenkiewicz może korzystać z wchodzącego w skład masy upadłości mieszkania znajdującego się w budynku położonym przy ul. Forsycji 33 w Warszawie do dnia uzyskania przez upadłego zaliczki na poczet kwoty o której mowa w art. 491(13) ust. 1 prawa upadłościowego, ale nie dłużej niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, pod warunkiem udostępnienia nieruchomości syndykowi na każde jego wezwanie dbania z należytą starannością o stan nieruchomości oraz pokrywania wszystkich kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości. W punkcie 2 powyższego Postanowienia Sędzia-komisarz oddalił wniosek w pozostałym zakresie.

Osoby potencjalnie zainteresowane nabyciem powyższej nieruchomości proszone są o poinformowanie syndyka, jeśli treść powyższego postanowienia powoduje, że są one zainteresowane nabyciem nieruchomości w mniejszym stopniu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki z obwieszczeniem, informacja dotycząca zamieszkiwania nieruchomości oraz operat szacunkowy znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki Forsycji t 15.02.2022 wraz z informacją podpis

ogl sprzedaż Forsycji MSiG 20.01.2022

Informacja syndyka dot. zamieszkiwania ul. Forsycji 33 w Warszawie podpis

Operat szacunkowy ul. Forsycji 33 w Warszawie

Łukasz Ragus • 2022-01-20


Poprzedni wpis

Następny wpis