Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności (sygn. akt WA2M/GUp-s/628/2022)

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt WA2M/GUp-s/628/2022) sprzeda należność (składnik masy upadłości 5.1) w kwocie 72 660,35 zł (wierzytelność główna) wraz z odsetkami oraz kosztami procesu w stosunku do Service sp. z o.o. (KRS 0000617001). Należność potwierdzona prawomocnym wyrokiem.

Cena minimalna 7 266,00 zł.

Termin składania ofert 11 października 2023 roku. W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność bez podania przyczyn.

Dalsze informacje e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73

Łukasz Ragus • 2023-09-25


Poprzedni wpis

Następny wpis