Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż działki Drohiczyn

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Doroty Nowickiej (sygn. akt XIX GUp 1104/21) sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej w Drohiczynie, działka nr ew. 1666/3, księga wieczysta Kw BI3P/00023389/3 (numer składnika masy upadłości 1)-

Cena wywoławcza 81 000,00 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych, wadium 8 100 zł.

Oferty w terminie do dnia 23 czerwca 2022 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 27 czerwca 2022 r. o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki i operat szacunkowy znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: biuro@efficius.pl, tel. +48 537 972 373

Warunki zbycia Drohiczyn

operat szacunkowy – Drohiczyn

Łukasz Ragus • 2022-06-01


Poprzedni wpis

Następny wpis